top of page
  Všeobecné obchodné podmienky  

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je Mgr. Diana Labošová, Vajkovce 286, 044 43 Vajkovce, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 802-9569, IČO: 34742964, DIČ: 1020039448, neplatiteľ DPH, tel. +421 944 160 882, email: info@lotitihome.com (ďalej len predávajúci).

 

1.2 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

1.3 E-shopom je webová stránka umiestnená na internetovej adrese http://www.lotitihome.com/ s verejným prístupom, ktorá umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

 

1.4 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

1.5 Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

 

1.6 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. Zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

 

1.7 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných a reklamačných podmienok. Znenie obchodných a reklamačných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných a reklamačných podmienok. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné až do vydania nových podmienok.


2. Objednávanie

2.1 Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.2 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

2.3 Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.


2.4 Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.


2.5 Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa.

3. Užívateľský účet

3.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

 

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

3.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

4. Cena

4.1 Predávajúci nie je platcom DPH a všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené nižšie v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

4.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

4.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba ceny prepravy je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.


5. Platobné podmienky

5.1 Platiť za tovar a služby v e-shope môže kupujúci nasledovným spôsobom:
a) na dobierku – platí priamo kuriérovi pri preberaní tovaru alebo na pošte
b) prevodom na účet predávajúceho – platba vopred na základe zálohovej faktúry. V tomto prípade na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom.

Pre platby zo SR na číslo účtu v mBank: 520700-4204015755/8360, IBAN: SK17 8360 5207 0042 0401 5755.

Pre platby z ČR na číslo účtu: IBAN: SK45 8330 0000 0021 0159 7888 (FIO banka)

 

5.2 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v tlačenej forme spolu s tovarom.


6. Dodacie podmienky

6.1 Dodacia lehota na tovar alebo služby, ak nie je uvedená pri produkte predávajúceho, je do 30 dní od vytvorenia objednávky, ak sa nedohodli inak.

 

6.2 Ak je tovar skladom, je expedovaný po potvrdení objednávky podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

6.3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predajca informuje kupujúceho o možnosti čiastočných dodávok v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 

6.4 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

7. Doručenie tovaru

7.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou – pre SR a ČR
b) Slovenskou poštou – pre SR a ČR

 

7.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

 

7.3 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

7.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a pri jeho preberaní skontrolovať neporušenosť obalu zásielky, resp. aj samotný tovar.

 

7.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.

 

7.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 

7.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

8. Prevod vlastníckeho práva

 

8.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

8.2 U tovaru alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, túto vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.


9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť na základe písomného oznámenia od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Také oznámenie musí byť Predávajúcemu doručené najneskôr posledný deň tejto 14 dňovej lehoty.

9.2 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je uvedený v texte nižšie. Vyplnený formulár je potreba odoslať elektronicky na info@lotitihome.com.

9.3 Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia Predávajúcemu.

9.4 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený
b) kompletný
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe (faktúra).

9.5 Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, môže Predávajúci uplatniť na Kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

9.6 Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 9.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) oznámiť to Predávajúcemu v súlade s bodom 9.1 alebo 9.2 týchto Obchodných podmienok;

b) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar a všetky ostatné predmety, ktoré s ním obdržal, naspäť na adresu Predávajúceho: Mg. Diana Labošová, Vajkovce 286, 044 43 Vajkovce - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie (Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý!

9.7 Po splnení podmienok podľa bodov 9.1, 9.2 a 9.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, a to spôsobom, ako za tovar Kupujúci zaplatil, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

10. Reklamačné podmienky

10.1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

10.2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

10.3. Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho. Ak si tovar preberá kupujúci osobne, začína plynúť v deň jeho prevzatia.

10.4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

10.5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vadu zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

10.6. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
a) k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

10.7 Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

10.8 Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

10.9 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru), popis závady a zaslať výhradne písomne poštou (nie formou e-mailu).

10.10 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10.11 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu
d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
10.13 Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že je obal nepoškodený.

10.14 Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.


Reklamačný protokol


11. Ochrana osobných údajov

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

11.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

11.3. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s ochranou osobných údajov upravuje článok Ochrana osobných údajov.

12. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

13. Zmluvná pokuta

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v bode 6.4.

13.2 Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

14.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky ( bod 9 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy)

 

14.3 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 

14.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 

14.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.9.2019.

14.6 Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa sídla a fakturačné údaje:

Mgr. Diana Labošová

Vajkovce 286

044 43 Vajkovce

Mobil: +421 944 160 882

E-mail: labosova.diana@gmail.com
IČO: 34 742 964
DIČ: 1020039448
Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 802-9569, IČO: 34742964

Nie som platiteľom DPH !

Adresa skladu a pre vrátenie zásielok:
Mgr. Diana Labošová, Vajkovce 286, 044 43 Vajkovce

E-mail: labosova.diana@gmail.com
mobil: +421 944 160 882
Zodpovedná vedúca: Diana Labošová

Prevádzková doba:

automatické potvrdenie objednávky: Pondelok – Nedeľa: 00-24h

Bankové údaje – mBank:
EURO účet : 520700-4204015755/8360

IBAN: SK17 8360 5207 0042 0401 5755

Bankové údaje – Fio banka:

CZK účet: 2900483721/2010 (pre platby z ČR)
IBAN: SK45 8330 0000 0021 0159 7888
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Payment Methods
bottom of page